บทความ

มนุษย์บนดวงจันทร์ Space Technology

รูปภาพ
Space Technology เทคโนโลยีอวกาศ
Credit: MIT/TESS Team
Technology used in space exploration or the earth from space. And the study of the various phenomena in the universe, the development of space technology is pointed out to the ability of humans to try to understand nature. Based on the knowledge of physics and chemistry to design and build tools or equipment. To expand the knowledgeand understanding. There are many technology provided a space technologies such as satellite, rocket, the spacecraft, the ship survey camera television space. The space station. The control station satellite. The equipment to the livelihood of the astronaut
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ หรือใช้ศึกษาโลกของเราจากอวกาศ และการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในเอกภพ พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศเป็นการชี้ถึงความสามารถของมนุษย์ในการพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติ โดยอาศัยความรู้ทางฟิสิกส์และเคมีเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น มีเทคโนโลยีมากมายที่จัดเป็นเทคโนโลยีอวกาศ เช่นดาวเทียม จร…

แบบทดสอบการเขียนผังงาน

1. ข้อใดอธิบายความหมายของผังงานได้ถูกต้อง
ก. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการทำงาน
โปรแกรม
ข. แผนภาพแสดงการทำงานของระบบหรือ
โปรแกรม
ค. แผนงานแสดงลำดับขั้นตอนของ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ง. แผนผังแสดงการทำงานภายในระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ลักษณะของโครงสร้างผังงานมีกี่โครงสร้าง
อะไรบ้าง
ก. 2โครงสร้าง คือ การทำงานแบบลำดับ
และแบบทางเลือก
ข. 2โครงสร้าง คือ การทำงานแบบลำดับ
และแบบวนซ้ำ
ค. 3 โครงสร้าง คือ การทำงานแบบลำดับ
แบบทางเลือก และแบบเงื่อนไข
ง. 3โครงสร้าง คือ การงานแบบลำดับ แบบ
ทางเลือกและแบบวนซ้า
3. ข้อใดเป็นวิธีการเขียนผังงานที่ดี
ก. คำอธิบายในภาพจะยาวหรือสั้นก็ได้
ข. ทุกแผนภาพไม่ต้องมีลูกศรแสดงทิศทาง
เข้า –ออก
ค. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้อง
ของการทา งานก่อนนำไปเขียน
โปรแกรม
ง. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล
จากล่างไปบน หรือจากขวาไปซ้าย
4. ผังงานระบบมีวิธีการทำงานอย่างไร
ก. นำข้อมูล ประมวลผล แสดงผล
ข. รวบรวมข้อมูบจัดเก็บขอ้มูลแสดงผล
ค. นำข้อมูลจดัเก็บข้อมูล ประมวลผล
ง. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แสดงผล
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผังงาน
ก. ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่ายไม่
สับสน
ข. สามารถตรวจสอบได้และแก…

การทำซ้ำ

รูปภาพ
การทำซ้ำ


การทำซ้ำ (Repeation or Loop) การทำกระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการด้วยตนเอง 


การวนลูบจะมีด้วนกัันทั้งหมด 3 แบบ

3.1ลูปFOR
การทำซ้ำแบบลูป for  เป็นการทำให้โปรแกรมทำซ้ำจนกว่าตัวแปรจะครบตามที่ตั้งไว้  เริ่มแรกโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเริ่มต้น3.2ลูป while   จะใช้การทำงานซ้ำโดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเงื่อนไขจริงให้ทำซ้ำเเละรอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ  ลูปนี้จะต่างจากรูป for เพราะเป็นจำนวนครั้งที่ซ้ำจะไม่เเน่นอนขึ้นอยู่กลับเงื่อนไข